• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Zapraszamy chętnych uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału gminnym konkursie plastycznym pod hasłem: „Drzewa wokół nas”, w związku z przypadającym 10 października „Świętem Drzewa”.

Polkowice, 21 września 2020 r.

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy i Nauczyciele

kształcenia zintegrowanego, przyrody, biologii, plastyki

szkół podstawowych  z terenu Gminy Polkowice

Zapraszamy chętnych uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału gminnym konkursie plastycznym pod hasłem: „Drzewa wokół nas”, w związku z przypadającym 10 października „Świętem Drzewa”. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 3 i  Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach. Jednocześnie informujemy, że laureaci konkursu i wyróżnieni uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

W załączeniu przesyłamy regulamin (zał. 1 ) i zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie (zał. 2).

Załącznik nr 1

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego „Drzewa wokół nas ” w związku z przypadającym 10 października „Świętem drzewa”  
 1. Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach

i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach.

 • Cele konkursu:

– ukazanie drzew rodzimych i drzew z różnych zakątków świata w jesiennych barwach;

– uświadomienie uczniom pozytywnej roli drzew, w walce z ociepleniem klimatu na Ziemi;

– kształtowanie postaw proekologicznych i zachęcanie do posadzenia własnego drzewa;

 • Uczestnicy konkursu:
  – Kategoria I – uczniowie klas I- III SP,                                                                                                    – Kategoria II – uczniowie klas IV– VI SP,
  – Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII SP.
 • Wskazówki:                                                                                   

praca płaska, technika dowolna (nie używamy plasteliny, wyrobów spożywczych, itp.), format A3 (SP kl. 4 – 8 ), format A4 (SP kl. 1-3).

Praca powinna zawierać na odwrocie: imię, nazwisko, klasę, szkołę do której uczęszcza  uczeń oraz przyklejoną na odwrocie zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).

 • Miejsca i termin składania prac konkursowych:

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3, budynek B – ul. Ociosowa 3

               Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2, ul. H. Dąbrowskiego 1A

do 16 października 2020 r. (piątek)

z dopiskiem: „Święto drzewa”

PRACE UCZNIÓW DOSTARCZAMY DO SEKRETARIATU W ZAKLEJONEJ KOPERCIE.

 • Oceny prac plastycznych, dokona komisja konkursowa.
 • Szkoły biorące udział w konkursie zostaną poinformowane o jego wynikach. Laureaci z poszczególnych grup wiekowych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną doręczone do sekretariatu właściwej szkoły.
 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach, ul. Kominka 1.             
 • Osoby odpowiedzialne za konkurs:

                      Danuta Jach SP 2 Polkowice i Iwona Olszak – Biniek SP 3 Polkowice (ul. Ociosowa)

Załącznik nr 2

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………….. z klasy ……………  w gminnym konkursie plastycznym Drzewa wokół nas organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Polkowicach i Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach, ul. Kominka 1.    

………………………………………………………..

Data, podpis rodziców/ opiekunów …………………………………………………………………………………………………

Bookmark the permalink.

Comments are closed.