Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

obowiązuje od roku szkolnego 2023/2024

Podstawa prawna: Art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U.   z 2020 r. poz. 1327) oraz art.21 ust.1 pkt 40  z późn. zm. oraz 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku  dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r,. poz.1426) z późn.  zm. , Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jan Wyżykowskiego w Polkowicach z dnia 13.02.2020 r. z późn. zm.

I  Warunkiem przyznania stypendium za wyniki w nauce  jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

 1. Uczeń  uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,2 w kl. IV-VI i 5.1 w  kl. VII - VIII  oraz otrzymał co najmniej zachowanie dobre.
 2. Uczeń uzyskał średnią ocen 4,75, otrzymał co najmniej dobre  zachowanie  oraz                               w olimpiadach/konkursach interdyscyplinarnych lub przedmiotowych w danym roku szkolnym, indywidualnie zajął:
 1. I- III   miejsce  na szczeblu powiatowym lub
 2. I - III miejsce bądź  wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim lub
 3. I - X miejsce na szczeblu ogólnopolskim  bądź przyznane równorzędne nagrody                  i wyróżnienia lub
 4. I - XV miejsce na szczeblu międzynarodowym bądź przyznane równorzędne nagrody i wyróżnienia.

II Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który:

 1. Uzyskał co najmniej dobre  zachowanie oraz minimum trzykrotnie w półroczu reprezentował szkołę w zawodach sportowych, indywidualnie lub zespołowo lub w dyscyplinie sportowej, której nie ma możliwości uprawiania w szkole i zajął:
 1. I  miejsce na szczeblu powiatowym lub
 2. I – II miejsce w półfinałach strefowych lub
 3. I - III miejsce na szczeblu strefowym  lub
 4. I - VIII miejsce na szczeblu wojewódzkim lub
 5. I -  X miejsce na szczeblu ogólnopolskim.

III  Postanowienia końcowe

 1. Stypendium ma charakter motywacyjny.
 2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe przedstawia nauczyciel wychowania fizycznego do wychowawcy ucznia.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej (załącznik 1).
 5. Stypendium wypłaca się w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w sekretariacie szkoły (załącznik nr 2).
 6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane na zakończenie półrocza.

Regulamin wprowadzony po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną z dnia 31.08.2023 r.

Strony w dziale:

Strony w dziale: