Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

obowiązuje od roku szkolnego 2023/2024

Podstawa prawna: Art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U.   z 2020 r. poz. 1327) oraz art.21 ust.1 pkt 40  z późn. zm. oraz 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku  dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r,. poz.1426) z późn.  zm. , Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jan Wyżykowskiego w Polkowicach z dnia 13.02.2020 r. z późn. zm.

I  Warunkiem przyznania stypendium za wyniki w nauce  jest spełnienie co najmniej jednego  z poniższych kryteriów:

 1. Uczeń  uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,2 w kl. IV -VI i 5,1 w  kl. VII - VIII  oraz otrzymał co najmniej zachowanie dobre.

 2. Uczeń uzyskał średnią ocen 4,75, otrzymał co najmniej dobre  zachowanie  oraz w olimpiadach/konkursach interdyscyplinarnych lub przedmiotowych w danym roku szkolnym, indywidualnie zajął:

 3. I- III   miejsce na szczeblu powiatowym lub

 4. I - III miejsce bądź  wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim lub

 5. I - X miejsce na szczeblu ogólnopolskim  bądź przyznane równorzędne nagrody  i wyróżnienia lub

 6. I - XV miejsce na szczeblu międzynarodowym bądź przyznane równorzędne nagrody  i wyróżnienia.

 

II Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który:

 1. Uzyskał co najmniej dobre  zachowanie oraz minimum trzykrotnie w półroczu reprezentował szkołę w zawodach sportowych, indywidualnie/zespołowo lub w dyscyplinie sportowej, której nie ma możliwości uprawiania w szkole  i zajął:

 2. I  miejsce na szczeblu powiatowym lub

 3. I – II miejsce w półfinałach strefowych lub

 4. I - III miejsce na szczeblu strefowym  lub

 5. I - VIII miejsce na szczeblu wojewódzkim lub

 6. I -  X miejsce na szczeblu ogólnopolskim.

 

III  Postanowienia końcowe

 1. Stypendium ma charakter motywacyjny.

 2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 3. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe przedstawia nauczyciel wychowania fizycznego do wychowawcy ucznia.

 4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej (załącznik 1).

 5. Stypendium wypłaca się w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w sekretariacie szkoły (załącznik nr 2).

 6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane na zakończenie półrocza.

Regulamin wprowadzony po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną z dnia 28.08.2023 r.   i Samorządu Uczniowskiego z dnia 07.09.2023 r.

 

Do pobrania:

 

Wniosek o stypendium naukowe

Wniosek o stypendium sportowe

Wniosek na przelanie na konto

Strony w dziale:

Strony w dziale: