Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

obowiązuje od roku szkolnego 2020/2021

Podstawa prawna: Art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  z. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz art.21 ust.1 pkt 40 oraz 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r,. poz.1426), Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jan Wyżykowskiego w Polkowice z dnia 13.02.2020 r.

I Warunkiem przyznania stypendium za wyniki w nauce jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

1.   Uczeń  uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,4 w kl. IV-VII i 5.2 w   kl. VIII  oraz otrzymał co najmniej zachowanie dobre.

2.   Uczeń uzyskał średnią ocen 4,75, otrzymał co najmniej dobre  zachowanie  oraz w olimpiadach/konkursach interdyscyplinarnych lub przedmiotowych w danym roku szkolnym, indywidualnie zajął:

a)        I  miejsce na szczeblu powiatowym lub

b)        I - III miejsce na szczeblu wojewódzkim lub

c)        I - X miejsce na szczeblu ogólnopolskim lub

d)        I - XV miejsce na szczeblu międzynarodowym.

II Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który:

1.   Uzyskał co najmniej dobre  zachowanie oraz reprezentował szkołę w zawodach sportowych, indywidualnie lub zespołowo, objętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego lub w dyscyplinie sportowej, której nie ma możliwości uprawiania w szkole i zajął:

a)        I miejsce na szczeblu powiatowym lub

b)        I - III miejsce na szczeblu strefowym  lub

c)        I - VIII miejsce na szczeblu wojewódzkim lub

d)        I - X miejsce na szczeblu ogólnopolskim.

III  Postanowienia końcowe

1.   Stypendium ma charakter motywacyjny.

2.   Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

3.   Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe przedstawia nauczyciel wychowania fizycznego do wychowawcy ucznia.

4.   Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej (załącznik 1).

5.   Stypendium wypłaca się w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w sekretariacie szkoły (załącznik nr 2).

6.   Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane na zakończenie półrocza.

Regulamin wprowadzony po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną z dnia 26.10.2020 r. i Samorządu Uczniowskiego z dnia 15.10.2020 r.

Strony w dziale:

Strony w dziale: