Regulamin oceny zachowania uczniów kl. IV-VIII | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Regulamin oceny zachowania uczniów kl. IV-VIII

REGULAMIN

oceny zachowania uczniów kl. IV-VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 31 sierpnia 2023 r.

§ 1. Podstawy prawne
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1534).
§ 2. Zasady oceniania zachowania
 1. Ocena zachowania wyraża opinię o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych i uwzględnia w szczególności:

1)  funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2)  uwzględnianie zasad współżycia społecznego w środowisku szkolnym i ogólnie przyjętych norm etycznych,

3)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

4)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

5)  dbałość o honor i tradycje szkoły,

6)  dbałość o piękno mowy ojczystej,

7)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

8)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

9)  okazywanie szacunku innym osobom,

10)wolontariat.

 1. Ocenianie zachowania ucznia ma na celu:
 1. kształtowanie zachowań i postaw zmierzających do uzyskania cech zawartych w opisie  Sylwetki Absolwenta Szkoły,
 2. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
 3. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 4. motywowanie ucznia do doskonalenia swojego charakteru,
 5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o zachowaniu ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom i rodzicom doskonalenia organizacji i metod wychowawczych.
 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na zajęciach z wychowawcą, nie później niż dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.
 2. W szkole obowiązuje punktowy system ustalania oceny zachowania z uwzględnieniem:
 1. samooceny ucznia,
 2. oceny zespołu klasowego,
 3. oceny wychowawcy skonsultowanej z nauczycielami, pedagogiem i innymi pracownikami szkoły na podstawie ilości zdobytych punktów wpisanych do zeszytu informacji ucznia.
 1. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra (100 pkt), którą uczeń otrzymuje awansem na początku każdego semestru, bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.
 2. Formy opiniowania zachowania poszczególnych uczniów:
 1. karta samooceny zachowania ucznia,
 2. karta oceny koleżeńskiej,
 3. ilość punktów dodatnich i ujemnych w zeszycie informacji o zachowaniu ucznia,
 4. ocena zachowania wystawiona przez nauczycieli uczących.
 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem Procedury odwoławczej od oceny klasyfikacyjnej.
 2. Przez ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Ocena zachowania może ulec zmianie w czasie zebrania Rady Pedagogicznej, gdy zaistnieją okoliczności, które nie były znane w czasie ustalenia oceny w trybie określonym w pkt. 4 i 6.
 4. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły z wyłączeniem warunku, gdy Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono w Szkole naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2.      Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:

Ocena

Oznaczenie skrótowe

Zakres punktów

wzorowe

wz

121

+ aktywność w co najmniej 1 obszarze:

 1. działalność w samorządzie uczniowskim lub innej organizacji na terenie szkoły,
 2. działalność na rzecz wolontariatu lub wsparcie akcji charytatywnych,
 3. reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 4. angażowanie się w działania prozdrowotne i ekologiczne, realizacja własnego projektu.

bardzo dobre

bdb

101 – 120 

dobre

db

76 – 100 (*kredyt)

poprawne

pop

51 - 75

nieodpowiednie

ndp

1 – 50

naganne

ng

Poniżej 0

 1. Dodatkowe warunki:
 1. zachowanie wzorowe – uczeń nie może otrzymać więcej niż 10 punktów ujemnych w półroczu,
 2. zachowanie bardzo dobre – uczeń nie może otrzymać więcej niż 15 punktów ujemnych w półroczu,
 3. zachowanie dobre – uczeń nie może otrzymać więcej niż 30 punktów ujemnych w półroczu,
 4. w przypadku wyjątkowo rażących zachowań:
 1. wyłudzanie pieniędzy
 2. kradzież
 3. fałszowanie podpisów i dokumentów
 4. picie alkoholu i palenie papierosów
 5. rozprowadzanie i zażywanie narkotyków
 6. posiadanie niebezpiecznych przedmiotów
 7. udowodnione przestępstwa przez organy ścigania
 8. znieważanie nauczycieli: wulgaryzmy, obraźliwe epitety, niecenzuralne słowa, obelgi, zniewagi, szyderstwa, ośmieszanie, naśmiewanie się, ubliżanie
 9. wykonywanie zdjęć bez zgody zainteresowanej osoby (nauczycielowi, uczniowi lub innemu pracownikowi szkoły), tworzenie fotomontaży i rozpowszechnienie ich
 10. wykonywanie nagrań dźwiękowych, filmowych z użyciem dyktafonów, telefonów komórkowych, kamer i innych urządzeń bez zgody zainteresowanego (nauczyciela, ucznia, pracownika szkoły)
 11. umieszczanie w Internecie pogróżek, pomówień, wulgaryzmów, zdjęć, naruszanie dób osobistych nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców przez podawanie nazwisk
 12. bullying, terroryzm wśród rówieśników polegający na długotrwałym, uporczywym nękaniu lub zastraszaniu, poniżaniu, ośmieszaniu ucznia przez ucznia
 13. notoryczne, powtarzające się ubliżanie, wyśmiewanie się z innych, wulgarne słownictwa, aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub innych pracowników szkoły, bójki, niewłaściwe zachowanie: w stołówce szkolnej, na wycieczce, niesportowa postawa w czasie zawodów, niegodne reprezentowanie szkoły, niszczenie sprzętu, niszczenie rzeczy innych osób, umeblowania szkolnego, budynku.
 14. pobicie z narażeniem zdrowia i życia

wychowawca obniża zachowanie ucznia do oceny nieodpowiedniej lub nagannej bez względu na inne formy opiniowania zachowania ucznia.

§ 3
 1. Kryteria przyznawania punktów:

a) dodatnich

Kryterium

Ilość punktów

odpowiedzialny

I. Dbałość o honor i tradycje szkoły

1. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

każdorazowo do 5 pkt

organizator

2. Poczet Sztandarowy

3 w szkole/5 poza szkołą pkt każdorazowo

opiekun

3. Systematyczne noszenie określonego zgodnie ze Statutem Szkoły stroju szkolnego.

do 5 pkt na półrocze

wychowawca

II. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych

1. Udział w konkursach i zawodach szkolnych:

1 pkt każdorazowo

opiekun

I – III miejsce

3 pkt każdorazowo

wyróżnienie

2 pkt każdorazowo

2. Udział w konkursach i zawodach na wyższych szczeblach:

2 pkt każdorazowo

opiekun

I – III miejsce

5 pkt każdorazowo

wyróżnienie

3 pkt każdorazowo

V. Czynny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

1. Czynny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole.

do 5 pkt na półrocze

wychowawca

2. Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych poza szkołą.

do 5 pkt na półrocze

wychowawca

VI. Praca na rzecz klasy

1. Organizacja imprez klasowych.

2 pkt każdorazowo

wychowawca

2. Praca w samorządzie klasowym.

do 5 pkt na półrocze

wychowawca

3. Życzliwa postawa wobec kolegów, pomoc koleżeńska, pomoc w nauce.

do3 pkt każdorazowo

nauczyciel

4. Realizacja projektu klasowego.

do 3 pkt na półrocze

wychowawca

VII. Praca na rzecz szkoły lub na rzecz innych

1. Praca na rzecz wolontariatu.

każdorazowo do 5 pkt

opiekun wolontariatu

2. Praca w samorządzie szkolnym.

do 10 pkt na półrocze

opiekun SU

3. Działania na rzecz ekologii/ edukacji prozdrowotnej

do 5 pkt na półrocze

wychowawca

4. Wykonanie pomocy naukowych

do 5 pkt każdorazowo

nauczyciel

5. Wykonanie dekoracji sali lekcyjnej/ korytarzy.

do 5 pkt każdorazowo

nauczyciel

6. Organizacja debat, wieczornic, wieczorków poetyckich itp.

do 5 pkt każdorazowo

nauczyciel

VIII. Obowiązek szkolny

1. Frekwencja 100 % w miesiącu

2 pkt na miesiąc

wychowawca

2. Niespóźnianie się na zajęcia

2 pkt na miesiąc

wychowawca

3. Brak uwag negatywnych w miesiącu

2 pkt na miesiąc

wychowawca

4. Przestrzeganie zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły

2 pkt na miesiąc

wychowawca

b) ujemnych

Kryterium

Ilość punktów

odpowiedzialny

1. Samowolne wyjście poza teren szkoły, ucieczki z lekcji, pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności

5 pkt każdorazowo

nauczyciel lub wychowawca

2. Spóźnianie się na lekcje

1 pkt każdorazowo

wychowawca

3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela

3 pkt każdorazowo

nauczyciel

4. Niewypełnianie powierzonych zadań

do 3 pkt każdorazowo

nauczyciel

5. Niszczenie własności cudzej i szkolnej

do 5 pkt każdorazowo

nauczyciel

6. Przeszkadzanie na lekcji

do 3 pkt każdorazowo

nauczyciel

7. Niekulturalne zachowanie się w szkole i miejscach publicznych, podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych

3 pkt każdorazowo

nauczyciel

9. Używanie wulgarnego języka

5 pkt każdorazowo 

nauczyciel

10. Narażanie zdrowia własnego i innych

a) bieganie po korytarzu, zjeżdżanie po poręczy ze schodów, kopanie i rzucanie różnymi przedmiotami)

b) niebezpieczne zabawy

3 pkt każdorazowo

5 pkt każdorazowo

nauczyciel

11. Zaśmiecanie otoczenia

1 pkt każdorazowo

nauczyciel

12. Aroganckie/wulgarne/agresywne zachowanie wobec rówieśników i dorosłych

5 pkt każdorazowo

nauczyciel

13. Brak obuwia zmiennego

1 pkt każdorazowo

nauczyciel

14. Brak stroju galowego

1 pkt każdorazowo

nauczyciel

15. Brak zeszytu, materiałów do lekcji, ćwiczeń, przyborów

1 pkt każdorazowo

nauczyciel

16. Za złamanie zasad używania telefonów komórkowych

5 pkt każdorazowo

nauczyciel

17. Oszukiwanie nauczycieli i pracowników szkoły

5 pkt każdorazowo

nauczyciel

18. Bójka

5 pkt każdorazowo

nauczyciel

19. Ubliżanie innym, wyśmiewanie się, dyskryminowanie, nękanie

5 pkt każdorazowo

nauczyciel

 1. Wszystkie uwagi zapisywane są w e-dzienniku. Nauczyciel wpisujący uwagę lub wychowawca określa ilość przyznawanych punktów na podstawie regulaminu.
 § 4. Tryb wystawiania oceny śródrocznej i rocznej z zachowania
 1. Wychowawca klasy weryfikuje punkty dodatnie i ujemne. Wystawia cząstkową ocenę śródroczną lub roczną na podstawie zebranych opinii (§ 2 pkt 6).
 2. Samooceny dokonuje uczeń dwa razy w roku według karty samooceny zachowania ucznia.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, przedstawia rodzicom kartę zachowania.
 4. Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  1. uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) znają przewidywaną ocenę zachowania (śródroczną i roczną) miesiąc przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej;
  2. uczeń ma możliwość uzyskania wyższej o jedną niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli nie otrzyma w okresie do posiedzenia rady klasyfikacyjnej żadnej uwagi negatywnej oraz uzyska pozytywną opinię nauczycieli uczących i samorządu klasowego;
  3. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 5. Postanowienia końcowe
   1. Regulamin został opracowany przez Radę Pedagogiczną po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.
   2. Regulamin oceny zachowania ucznia jest ewaluowany raz w roku poprzez wyrażanie opinii przez uczniów, rodziców i nauczycieli w formie ankiety. Zebrane informacje służą do dokonywania ewentualnych zmian w regulaminie.

Strony w dziale:

Strony w dziale: