Regulamin oceny zachowania uczniów kl. IV-VIII

REGULAMIN

oceny zachowania uczniów kl. IV-VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 23 stycznia 2023 r.

§ 1. Podstawy prawne
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zmianami, art. 98.1, podpunkt 8).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1534).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 44 zb (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zmianami).
§ 2. Zasady oceniania zachowania
 1. Ocena zachowania wyraża opinię o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych i uwzględnia w szczególności:
 1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
 2. uwzględnianie zasad współżycia społecznego w środowisku szkolnym i ogólnie przyjętych norm etycznych,
 3. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 4. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 5. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 6. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 7. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 8. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 9. okazywanie szacunku innym osobom,
 10. wolontariat.
 11. Ocenianie zachowania ucznia ma na celu:
 1. kształtowanie zachowań i postaw zmierzających do uzyskania cech zawartych w opisie  Sylwetki Absolwenta Szkoły,
 2. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
 3. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 4. motywowanie ucznia do doskonalenia swojego charakteru,
 5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o zachowaniu ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom i rodzicom doskonalenia organizacji i metod wychowawczych.
 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na zajęciach z wychowawcą, nie później niż dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.
 2. W szkole obowiązuje punktowy system ustalania oceny zachowania z uwzględnieniem:
 1. samooceny ucznia,
 2. oceny zespołu klasowego,
 3. oceny wychowawcy skonsultowanej z nauczycielami, pedagogiem i innymi pracownikami szkoły na podstawie ilości zdobytych punktów wpisanych do zeszytu informacji ucznia.
 1. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena bardzo dobra (100 pkt), którą uczeń otrzymuje awansem na początku każdego semestru, bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.
 2. Formy opiniowania zachowania poszczególnych uczniów:
 1. karta samooceny zachowania ucznia,
 2. karta oceny koleżeńskiej,
 3. ilość punktów dodatnich i ujemnych w zeszycie informacji o zachowaniu ucznia,
 4. ocena zachowania wystawiona przez nauczycieli uczących.
 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem Procedury odwoławczej od oceny klasyfikacyjnej.
 2. Przez ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Ocena zachowania może ulec zmianie w czasie zebrania Rady Pedagogicznej, gdy zaistnieją okoliczności, które nie były znane w czasie ustalenia oceny w trybie określonym w pkt. 4 i 6.
 4. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły z wyłączeniem warunku, gdy Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono w Szkole naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1.     Oceny klasyfikacyjne z zajęć nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2.     Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:

Ocena

Oznaczenie skrótowe

Zakres punktów

wzorowe

wz

121+ aktywność w co najmniej 1 obszarze:

 1. działalność w samorządzie uczniowskim lub innej organizacji na terenie szkoły,
 2. działalność na rzecz wolontariatu,
 3. reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 4. angażowanie się w działania prozdrowotne i ekologiczne,
 5. realizacja własnego projektu.

bardzo dobre

bdb

100* – 120  (*kredyt)

dobre

db

76 – 99

poprawne

pop

51 - 75

nieodpowiednie

ndp

1 – 50

naganne

ng

Poniżej 0

 1.  Dodatkowe warunki:
 1. zachowanie wzorowe – uczeń nie może otrzymać więcej niż 10 punktów ujemnych w półroczu,
 2. zachowanie bardzo dobre – uczeń nie może otrzymać więcej niż 15 punktów ujemnych w półroczu,
 3. zachowanie dobre – uczeń nie może otrzymać więcej niż 30 punktów ujemnych w półroczu,
 4. w przypadku wyjątkowo rażących zachowań:
 1. kradzież,
 2. wymuszanie,
 3. stosowanie lub rozprowadzanie środków odurzających,
 4. picie lub sprzedaż alkoholu,
 5. palenie papierosów lub zmuszanie innych do palenia papierosów,
 6. konflikt z prawem,
 7. cyberprzemoc,
 8. stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej,

wychowawca obniża zachowanie ucznia do oceny nagannej bez względu na inne formy opiniowania zachowania ucznia.

§ 3
 1. Kryteria przyznawania punktów:

a) dodatnich

Kryterium

Ilość punktów

I. Dbałość o honor i tradycje szkoły

1. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

każdorazowo 5 pkt

2. Poczet Sztandarowy

5 pkt każdorazowo

3. Wzorowe zachowanie podczas uroczystości szkolnych.

1 pkt każdorazowo

4. Aktywny udział w obchodach Dnia Patrona.

3 pkt

5. Systematyczne noszenie określonego stroju szkolnego, schludny wygląd.

5 pkt na półrocze

6. Reprezentuje szkołę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. 

2 pkt każdorazowo

7. Organizuje imprezy szkolne.

2 pkt każdorazowo

II. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych

1. Udział w konkursach szkolnych:

2 pkt każdorazowo

I – III miejsce

4 pkt każdorazowo

wyróżnienie

1 pkt każdorazowo

2. Udział w konkursach na wyższych szczeblach:

3 pkt każdorazowo

I – III miejsce

5 pkt każdorazowo

wyróżnienie

2 pkt każdorazowo

III. Osiągnięcia w konkursach artystycznych (plastycznych, muzycznych, recytatorskich)

1. Udział w konkursach szkolnych:

1 pkt każdorazowo

I – III miejsce

2 pkt każdorazowo

wyróżnienie

1 pkt każdorazowo

2. Udział w konkursach na wyższych szczeblach:

2 pkt każdorazowo

I – III miejsce

3 pkt każdorazowo

wyróżnienie

2 pkt każdorazowo

IV. Osiągnięcia w zawodach sportowych

1. Udział w zawodach szkolnych:

1 pkt każdorazowo

I – III miejsce

2 pkt każdorazowo

2. Udział w zawodach na wyższych szczeblach:

2 pkt każdorazowo

 I – III miejsce

3 pkt każdorazowo

V. Czynny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

1. Czynny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole.

5 pkt na półrocze

2. Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych poza szkołą.

5 pkt na półrocze

VI. Praca na rzecz klasy

1. Organizacja imprez klasowych.

2 pkt każdorazowo

2. Praca w samorządzie klasowym.

3. Pomoc koledze/koleżance w nauce.

5 pkt na półrocze

od 1 do 5 pkt każdorazowo

VII. Praca na rzecz szkoły lub na rzecz innych

1. Praca na rzecz wolontariatu (wpisuje wyłącznie opiekun szkolnego wolontariatu i TPD).

od 1 do 10 pkt każdorazowo

2. Praca w samorządzie szkolnym(wpisuje wyłącznie opiekun Samorządu Uczniowskiego).

od 1 do 10 pkt na półrocze

3. Działalność na rzecz ekologii.

od 1 do 5  pkt  każdorazowo

4. Działania w zakresie edukacji prozdrowotnej.

od 1 do 5  pkt  każdorazowo

5. Wykonanie pomocy naukowych

od 1 do 5  pkt  każdorazowo

6. Wykonanie dekoracji sali lekcyjnej/ korytarzy.

od 1 do 5 pkt  każdorazowo

7. Organizacja debat, wieczornic, wieczorków poetyckich itp.

od 1 do 5  pkt  każdorazowo

VIII. Obowiązek szkolny

1. Frekwencja 100 % w miesiącu

2 pkt  na miesiąc

2. Niespóźnianie się na zajęcia

2 pkt  na miesiąc

3. brak uwag negatywnych w miesiącu

2 pkt na miesiąc

4. za przestrzeganie regulaminu dotyczącego używania telefonów komórkowych na terenie szkoły

2 pkt na miesiąc

b) ujemnych

Kryterium

Ilość punktów

1. Samowolne wyjście poza teren szkoły, ucieczki z lekcji

5 pkt  każdorazowo

2. Spóźnianie się na lekcje

1 pkt  każdorazowo

3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela

2 pkt  każdorazowo

4. Niewypełnianie funkcji klasowych i przyjętych zadań

2 pkt  każdorazowo

5. Niszczenie własności osobistej i innych

5 pkt  każdorazowo

6. Przeszkadzanie na lekcji

2 pkt każdorazowo

7. Niekulturalne zachowanie się w miejscach publicznych, podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych

2 pkt  każdorazowo

8. Niekulturalne zachowanie się podczas imprez i uroczystości szkolnych

2 pkt  każdorazowo

9. Używanie wulgarnego języka

5 pkt każdorazowo 

10. Bieganie po korytarzu

2 pkt każdorazowo

11. Narażanie zdrowia własnego i innych, niebezpieczne zabawy

5 pkt każdorazowo

12. Zaśmiecanie otoczenia

1 pkt każdorazowo

13. Ignorowanie poleceń pracowników szkoły

2 pkt każdorazowo

14. Aroganckie zachowanie wobec rówieśników i dorosłych

5 pkt każdorazowo

15. Brak obuwia zmiennego

1 pkt każdorazowo

16. Brak stroju galowego

2 pkt każdorazowo

17. Nieprzestrzeganie  norm związanych ze strojem szkolnym

2 pkt na miesiąc

18. Brak usprawiedliwiania nieobecności

1 pkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę

19. Za złamanie regulaminu dotyczącego używania telefonów komórkowych 

5 pkt  każdorazowo

20. Oszukiwanie nauczycieli i pracowników szkoły

10 pkt każdorazowo

21. Bójka

od 5 do 10 pkt każdorazowo

22. Ubliżanie innym, wyśmiewanie się

5 pkt każdorazowo

23. Nieprzestrzeganie ustalonych zasad  w stołówce szkolnej, na wycieczce, dyskotece itp.

5 pkt każdorazowo

24. Nieprzestrzeganie ustalonych zasad podczas zawodów, konkursów

5 pkt każdorazowo

25. Nieusprawiedliwiona nieobecność na konkursie lub zawodach sportowych

5 pkt każdorazowo

26. Wyłudzanie pieniędzy

naganne

27. Kradzież

naganne

28. Fałszowanie podpisów i dokumentów

naganne

29. Picie alkoholu i palenie papierosów

naganne

30. Rozprowadzanie i zażywanie narkotyków

naganne

31. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów

naganne

32. Udowodnione przestępstwa przez organy ścigania

naganne

33. Znieważanie nauczycieli: wulgaryzmy, obraźliwe epitety, niecenzuralne słowa, obelgi, zniewagi, szyderstwa, ośmieszanie, naśmiewanie się, ubliżanie

naganne

34. Wykonywanie zdjęć bez zgody zainteresowanej osoby (nauczycielowi, uczniowi lub innemu pracownikowi szkoły), tworzenie fotomontaży i rozpowszechnienie ich

naganne

35. Wykonywanie nagrań dźwiękowych, filmowych z użyciem dyktafonów, telefonów komórkowych, kamer i innych urządzeń bez zgody zainteresowanego (nauczyciela, ucznia, pracownika szkoły)

naganne

36. Umieszczanie w Internecie pogróżek, pomówień, wulgaryzmów, zdjęć, naruszanie dób osobistych nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców przez podawanie nazwisk

naganne

37. Bullying, terroryzm wśród rówieśników polegający na długotrwałym, uporczywym nękaniu lub zastraszaniu, poniżaniu, ośmieszaniu ucznia przez ucznia

naganne

38. Notoryczne, powtarzające się ubliżanie, wyśmiewanie się z innych, wulgarne słownictwa, aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub innych pracowników szkoły, bójki, niewłaściwe zachowanie: w stołówce szkolnej, na wycieczce, niesportowa postawa w czasie zawodów, niegodne reprezentowanie szkoły, niszczenie sprzętu, niszczenie rzeczy innych osób, umeblowania szkolnego, budynku.

naganne

39. Pobicie z narażeniem zdrowia i życia

naganne

 1. Wszystkie uwagi zapisywane są w e-dzienniku. Nauczyciel wpisujący uwagę lub wychowawca określa ilość przyznawanych punktów na podstawie regulaminu.
 § 4. Tryb wystawiania oceny śródrocznej i rocznej z zachowania
 1. Wychowawca klasy weryfikuje i konsultuje z uczniem punkty dodatnie i ujemne. Wystawia cząstkową ocenę śródroczną lub roczną na podstawie zebranych opinii (§ 2 pkt 6).
 2. Samooceny dokonuje uczeń dwa razy w roku według karty samooceny zachowania ucznia.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 4. Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  1. uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) znają przewidywaną ocenę zachowania (śródroczną i roczną) miesiąc przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej;
  2. uczeń ma możliwość uzyskania wyższej o jedną niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli nie otrzyma w okresie do posiedzenia rady klasyfikacyjnej żadnej uwagi negatywnej oraz uzyska pozytywną opinię nauczycieli uczących i samorządu klasowego;
  3. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 6. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. pedagog,
  5. psycholog,
  6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  7. przedstawiciel rady rodziców.
 7. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 5. Postanowienia końcowe
   1. Regulamin został opracowany przez Radę Pedagogiczną po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.
   2. Regulamin oceny zachowania ucznia jest ewaluowany raz w roku poprzez wyrażanie opinii przez uczniów, rodziców i nauczycieli w formie ankiety. Zebrane informacje służą do dokonywania ewentualnych zmian w regulaminie.

 

Karta samooceny zachowania ucznia

1. Uczeń jest przygotowany do wszystkich zajęć szkolnych i pracuje systematycznie na miarę swoich możliwości. Dotrzymuje ustalonych terminów. Wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

1   2       3      4       5       6

2. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia.

1   2       3      4       5       6

3. Stosownie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek i imprez szkolnych. Dba o kulturę słowa, nie stosuje przemocy słownej i fizycznej.

1   2       3      4       5       6

4. Uczeń postępuje uczciwie w codziennym życiu szkolnym i reaguje na dostrzeżone przejawy zła. Jest uczciwy, prawdomówny, odpowiedzialny za swoje postępowanie.

1   2       3      4       5       6

5. Szanuje ludzi i ich pracę, poglądy i przekonania, cudzą własność i mienie szkolne i publiczne.

1   2       3      4       5       6

6. Swoim zachowaniem wpływa na pozytywny wizerunek szkoły, dba o jej honor i tradycje (w tym uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych).

1   2       3      4       5       6

7. Angażuje się w działania na rzecz klasy i szkoły, pomaga w organizowaniu imprez klasowych oraz szkolnych, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań.

1   2       3      4       5       6

8. Uczeń jest kulturalny i taktowny, zachowuje kontrolę słowa, używa form grzecznościowych.

1   2       3      4       5       6

9. Dba o schludny, estetyczny wygląd, występuje w stroju galowym podczas uroczystości szkolnych.

1   2       3      4       5       6

10. Jest wolny od nałogów, skutecznie unika towarzystwa osób akceptujących uzależnienia lub stara się im przeciwstawić.

1       2       3      4       5       6

Ogólna ocena: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne

Strony w dziale:

Strony w dziale: