Egzamin ósmoklasisty 2023/2024 – informacje dla rodziców uczniów klas 8 | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Egzamin ósmoklasisty 2023/2024 – informacje dla rodziców uczniów klas 8


Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 przeprowadzanego w maju (termin główny) i w czerwcu (termin dodatkowy) zostaną opublikowane przez CKE online w środę 3 lipca 2024 roku w systemie o godzinie 8:30. Tego samego dnia absolwentom zostaną wydane zaświadczenia oraz informacje o wynikach.

 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty:

  • podane zostaną do wiadomości 3 lipca 2024 r.
  • wydanie przez szkołę zaświadczeń dla uczniów nastąpi 3 lipca 2024 r.

 

 

 

 

 


Szczegółowa organizacja Egzaminu Ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach

w roku szkolnym 2023/24

 

Egzamin odbywa się w dnia 1416.05.2024 r.

14.05.2024 r. – język polski

15.05.2024 r. – matematyka

16.05.2024 r. – język obcy (język angielski, język niemiecki)

 

Do egzaminu wyznaczono i przygotowano sale:

 

14.05.2024 r.  język polski:

sala nr 58  klasa 8a 16 osób; arkusz standardowy; czas standardowy 120 minut

sala nr 54  klasa 8b 10 osób; arkusz standardowy; czas standardowy 120 minut

sala nr 50  klasa 8a, 8b  7 osób; arkusz standardowy; czas wydłużony 120 minut + 60 minut

sala nr 61  klasa 8a 1 osoba arkusz niestandardowy O-200; czas niestandardowy 180 minut

 

15.05.2024 r.  matematyka:

sala nr 58  klasa 8a 16 osób; arkusz standardowy; czas standardowy 100 minut

sala nr 54  klasa 8b 10 osób; arkusz standardowy; czas standardowy 100 minut

sala nr 50  klasa 8a, 8b  7 osób; arkusz standardowy; czas wydłużony 100 minut + 50 minut

sala nr 61  klasa 8a 1 osoba arkusz niestandardowy O-200;  czas niestandardowy 150 minut

 

16.05.2024 r.  język angielski, język niemiecki:

sala nr 54  język angielski klasa 8b 10 osób + 8a 2 osoby razem 12 osób ; arkusz standardowy; czas standardowy 90 minut

sala nr 50  język angielski klasa 8b  5 osób; arkusz standardowy; czas wydłużony 90 minut + 30 minut 

sala nr 58  język niemiecki klasa 8a 14 osób; arkusz standardowy; czas standardowy 90 minut

sala nr 52  język niemiecki klasa 8a 1 osoba + 8b 1 osoba razem 2 osoby; arkusz standardowy; czas wydłużony 90 minut + 30 minut

sala nr 61  klasa język niemiecki klasa 8a 1 osoba; arkusz niestandardowy O-200;  czas niestandardowy 120 minut

 

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00.

 

Przed egzaminem o godz. 8.15 uczniowie spotykają się z wychowawcami klas pozostawiając w salach ubrania wierzchnie i telefony:

VIII a – 35

VIII b – 34

Uczniowie udają się do sal egzaminacyjnych o godzinie 8.30

 

Przy wejściu do szkoły wychowawca klasy weryfikuje tożsamość ucznia i sprawdza obecność.

Przy wejściu do sali egzaminacyjnej PZN lub członek ZN losuje numer i zgodnie z nim wskazuje zdającemu odpowiedni stolik.

Uczeń posiada niezbędne przybory i materiały: długopis lub pióro z czarnym tuszem /atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.

Dopuszcza się wnoszenie do sali jednorazowych butelek z wodą i ustawienie jej na podłodze koło stolika.

O godz. 8.50 przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i przenosi je do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.


Strony w dziale:

Strony w dziale: