Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I-VIII do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pt.,, Piękno i bogactwo naszych drzew”. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego pt. ,,Piękno i bogactwo naszych drzew”

Cele konkursu:

 1. Pokazanie piękna otaczającej nas przyrody.
 2. Rozbudzanie dziecięcej wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
 3. Rozpowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Osoba do kontaktu: Natalia Struska, e-mail: n.struska@sp1.polkowice.pl

Adresat:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Polkowickiego.

Czas trwania konkursu:

 1. Konkurs na etapie szkolnym powinien się odbyć do 15.10.2021 r.
 2. Wybrane prace przez komisje szkolne (1 w każdej kategorii wiekowej) należy dostarczyć na adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59 – 100 Polkowice, z dopiskiem ,,Piękno i bogactwo naszych drzew” w terminie do dn. 18 października 2021 r. (liczy się data wpływu).
 3. Wyniki opublikowane zostaną na stronie szkoły – www.sp1.polkowice.pl
  21 października 2021 r.

Jury:
Komisję konkursową powołuje organizator. W skład komisji wchodzą nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki oraz nauczyciel spoza Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują fotografię na temat ,,Piękno i bogactwo naszych drzew” w rozmiarze JPG 16 MB (21 cm x 29.7 cm A4).
 2. Ocena pracy konkursowej: oryginalność, zgodność z tematem konkursu, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony, dbanie o przyrodę związaną ze zmianą klimatu na Ziemi.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie samodzielnie wykonane.
 4. Każda praca powinna posiadać metryczkę, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko opiekuna z wydrukowanym i wypełnionym załącznikiem nr 1.
 5. Do każdego zdjęcia wymagane jest podpisanie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).
 6. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonych prac.
 7. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  a) Kategoria I – uczniowie klas I – III.
  b) Kategoria II – uczniowie klas IV – VI.
  c) Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII.
 8. Każda szkoła może zgłosić do konkursu po jednej pracy z każdej kategorii wiekowej nigdzie wcześniej niepublikowane fotografie.

Laureaci/Nagrody

 1. Jury przyznaje nagrody za I, II i III miejsca w każdej kategorii.
 2. Nagrody zostaną wręczone podczas Osiedlowego Pikniku Ekologicznego.

Uwagi końcowe:
Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły: www.sp1.polkowice.pl

Załącznik nr 1

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W POWIATOWYM KONKURSIE
pt. ,,Piękno i bogactwo naszych drzew”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………..
z klasy ………… Szkoły Podstawowej ……………………………………………………………………..
w powiatowym konkursie fotograficznym pt. ,,Piękno i bogactwo naszych drzew” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

………………………………………………………..
Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach przy ul. Kmicica 23. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie (nr telefonu +48 512084372). Dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane w związku z udziałem w powiatowym konkursie fotograficznym pt. ,,Piękno i bogactwo naszych drzew”. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości przekazania stypendium na konto bankowe. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
………………………………………………………..
Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Bookmark the permalink.

Comments are closed.