• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie plastyczno- technicznym pod hasłem „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu:
⦁ rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
⦁ rozwijanie wrażliwości estetycznej,
⦁ inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych,
⦁ stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
⦁ pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych,
⦁ umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

II. Organizator konkursu:
⦁ nauczyciele świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

III. Technika:
⦁ Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

IV. Termin konkursu:
⦁ zdjęcia prac, wykonanych zgodnie z wymogami regulaminu, należy przesłać do dnia 21 grudnia 2020r. na adres e-mail nauczyciela pracującego w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1
w Polkowicach: wywialalicja@gmail.com

V. Warunki uczestnictwa:
⦁ w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I –III wraz z opiekunami,
⦁ każdy uczestnik konkursu zgłasza tylko jedną pracę.

VI. Kryteria oceny:
⦁ zgodność z tematem;
⦁ kreatywność i oryginalność;
⦁ staranność i estetyka wykonania;
⦁ dodatkowy atut – wykonanie z materiałów ekologicznych.

VI. Postanowienia końcowe:

⦁ po powrocie do szkoły wszyscy uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki,
⦁ każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko oraz klasę,
⦁ przesłanie zdjęcia pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację,
⦁ zdjęcia nadesłanych prac zaprezentowane zostaną na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku,
⦁ zachęcamy do udziału i zaangażowania całej rodziny.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.