• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO „KILKA SŁÓW O WARTOŚCIACH…”

 1. Cele konkursu:
 • rozbudzanie wrażliwości poetyckiej uczniów,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,
 • poszukiwanie nowych talentów,
 • wprowadzenie uczniów w świat wartości,
 • poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich,
 • zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnej twórczości,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
 • rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów.
 1. Tematyka konkursu:
  Wiersz powinien dotyczyć wartości, szczególnie tych, które znalazły się w uczniowskich wartościach szkoły (np. przyjaźń, szacunek, uczciwość, mądrość, odpowiedzialność, miłość). 3. Adresaci konkursu:
  Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach.
  Odbywa się w dwóch kategoriach:
 2. Uczniowie klas IV – V.
 3. Uczniowie klas VI – VII.
 4. Zasady uczestnictwa, kryteria oceniania:
  Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez przesłanie gotowej pracy na adres a.sobczyk-stryjek@sp1.polkowice.pl.
  Pracę należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.
  Zadaniem uczestników jest napisanie utworu poetyckiego zgodnego z hasłem przewodnim konkursu.
  Praca powinna być napisana w programie Microsoft Word czcionką Times New Roman – rozmiar 14.
  Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
  Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że autor oświadcza, iż wiersz jest jego samodzielną pracą.
  Termin nadsyłania prac upływa dnia 05.03.2021 r.
  Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 marca na stronie internetowej szkoły.
  Uczestnicy otrzymają cząstkowe oceny z języka polskiego za udział w konkursie. Nagrodzone wiersze zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkoły.
  Kryteria oceny:
 • nieszablonowość, oryginalność realizacji tematu, zastosowanie i jakość doboru środków stylistycznych, gatunek, forma poetycka, zgodność z hasłem przewodnim, struktura tekstu, poprawność językowa, wartości artystyczne, samodzielność.
 1. Czas trwania konkursu:
  01.02. 2021 – 05.03.2021.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.