• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „ZNAM ZASADY ORTOGRAFICZNE” DLA UCZNIÓWKLAS IV-VI

 1. Opis konkursu:
  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach.
 2. Cele konkursu:
 • rozbudzenie zainteresowań pięknem języka ojczystego,
 • kształcenie wśród uczniów umiejętności ortograficznych,
 • zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji.
 • stosowanie zasad ortograficznych w pracach pisemnych,
 • wdrażanie do samokontroli i samooceny,
 • zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w nauce ortografii.
 1. Przebieg konkursu:
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach.
  Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint, która zawierać będzie nie więcej niż 25 slajdów na temat zasad ortograficznych.
 2. Czas trwania konkursu:
  Nadsyłanie prac: od 15 lutego do 26 marca 2021 r.
  Oficjalne ogłoszenie wyników na stronie szkoły: 31 marca 2021 r.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  Złożenie pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 26 marca 2021 r. Prace należy przesłać na adres: a.sobczyk-stryjek@sp1.polkowice.pl.
 4. Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:
 • zostać wykonana w programie Microsoft PowerPoint,
 • składać się z nie więcej niż 25 slajdów,
 • zawierać treści zgodne z tematem,
 • zostać wykonana przez jednego lub dwoje uczniów,
 • zawierać informacje o autorach (imię, nazwisko, klasa).
  Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane prezentacje biorąc pod uwagę:
 • wartość merytoryczną,
 • sposób zaprezentowania tematu,
 • stronę artystyczną,
 • jakość techniczną.
  Decyzja Jury jest ostateczna.
  Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2021 roku na stronie internetowej szkoły.
  Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
  Organizator: Anna Sobczyk-Stryjek
Bookmark the permalink.

Comments are closed.