REGULAMIN KONKURSU NA MAKIETĘ PRZEDSTAWIAJĄCĄ WYBRANY OBIEKT ARCHITEKTONICZNY ZWIĄZANY Z ZAGŁĘBIEM MIEDZIOWYM W RAMACH OBCHODÓW DNIA GÓRNIKA.

I.      Postanowienia ogólne.
Organizatorem konkursu na makietę przedstawiającą wybrany obiekt architektoniczny związany z Zagłębiem Miedziowym jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

II.     Cele konkursu.
Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci więzi z regionem, a także zachęcenie uczestników do kreatywności i aktywności artystycznej.

III.    Warunki uczestnictwa.
1.      Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI.
2.      Prace mają być wykonane indywidualnie.
3.      Makieta powinna być wykonana w technice przestrzennej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych materiałów.
4.      Zadaniem uczestników konkursu jest dostarczenie makiety o wymiarach, maksymalnie 50cm x 40cm x 40cm (głębokość x wysokość x szerokość).
5.      Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
6.      Uczniowie biorący udział w konkursie dodatkowo otrzymują ocenę bardzo dobrą a laureaci ocenę celującą z techniki.

IV.     Termin i warunki konkursu.
1.      Termin dostarczenia prac zaczyna się z dniem 25 listopada 2019r. a upływa z dniem 29 listopada 2019r.
2.      Makiety wraz z dołączoną metryczką (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do Katarzyny Pereszczuk – nauczyciela techniki.

V.      Zasady przyznawania nagród.
1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 grudnia 2019r. a wyniki zostaną podane do wiadomości uczniów przez radiowęzeł szkolny a także na stronie internetowej Organizatora.
2.      Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w dniu 4 grudnia podczas uroczystych obchodów Dnia Górnika.
3.      O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją.
4.      Komisję powołuje Organizator.
5.      Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną, estetykę wykonania, pomysłowość i kreatywność twórców, a także ilość pracy włożonej w powstanie dzieła.
6.      Decyzję Komisji są ostateczne i nieodwracalne.
7.      Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą oceniane przez Komisję.
8.      Spośród prac Komisja wybierze trzech zwycięzców oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

VI.     Postanowienia końcowe.
1.      Zgłoszenie makiety do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
2.      Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator.

Comments are closed.