• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

PRZEBIEG EGZAMINU

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również
egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.10

2. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na
kartę odpowiedzi (5 minut).

3. Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram ten jest ogłaszany na stronie
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

4. Egzamin z każdego przedmiotu przeprowadza zespół nadzorujący:
liczba nauczycieli w zespole co najmniej 2 (w zależności od liczby uczniów w danej sali)
skład zespołu co najmniej 1 nauczyciel z innej szkoły osoby niepowoływane
do zespołu nauczyciele przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin.

5. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w Informacji o sposobie
organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, publikowanej corocznie (do
10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły
dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa
każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

6. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na
stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory
pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych
lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub
niepełnosprawność.

7. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np.
telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu
z danego przedmiotu (patrz sekcja J Informatora).

8. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji,
po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu
warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami
udzielającymi pomocy medycznej.

9. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących
zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań
egzaminacyjnych.

10. W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub
c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.