PRZEBIEG EGZAMINU

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również
egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.10

2. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na
kartę odpowiedzi (5 minut).

3. Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram ten jest ogłaszany na stronie
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

4. Egzamin z każdego przedmiotu przeprowadza zespół nadzorujący:
liczba nauczycieli w zespole co najmniej 2 (w zależności od liczby uczniów w danej sali)
skład zespołu co najmniej 1 nauczyciel z innej szkoły osoby niepowoływane
do zespołu nauczyciele przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin.

5. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w Informacji o sposobie
organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, publikowanej corocznie (do
10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły
dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa
każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

6. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na
stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory
pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych
lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub
niepełnosprawność.

7. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np.
telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu
z danego przedmiotu (patrz sekcja J Informatora).

8. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji,
po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu
warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami
udzielającymi pomocy medycznej.

9. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących
zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań
egzaminacyjnych.

10. W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub
c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.