• LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

     Nasi uczniowie od 10 marca br., dwa razy w tygodniu (we wtorki , środy) będą uczęszczać na cykliczne zajęcia nauki pływania na basenie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach.

Do projektu zakwalifikowano 13 uczniów z klas II, III. Projekt zakłada systematyczny  i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Główne cele projektu:

·           upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

·           nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

·           profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

·           edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

              Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania sprawdzianu. Wszyscy uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.