• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Program edukacyjny Leader100

W ramach realizacji programu edukacyjnego ,,Leader100” uczniowie kl. IV-VII pracowali w kwietniu nad kompetencją: inteligencja i równowaga emocjonalna. W kl. V a i VII b wychowawcy klas rozmawiali z uczniami na temat inteligencji oraz przedstawili prezentację na ten temat. Uczniowie klasy V a pracowali w oparciu o rutyny Myślenia Krytycznego pn. ,,Widzę – Myślę – Zastanawiam się’’ oraz ,,Most’’. Oprócz tego uczniowie obejrzeli film dotyczący typów inteligencji i podczas pracy w grupach zastanawiali się, czy inteligencja to to samo, co bycie mądrym? Uczniowie kl. IV b podczas lekcji języka polskiego poznali ,,Teorię inteligencji wielorakich’’ Howarda Gardnera. Uczniowie zaznajomili się z ośmioma typami inteligencji: językową, muzyczną, matematyczno- logiczną, przestrzenną, kinestetyczną, intrapersonalną, interpersonalną i przyrodniczą. Na lekcji szczegółowo omówili inteligencję interpersonalną, która jest związana z samoświadomością. Pozwala na refleksję nad własnym zachowaniem, własnymi możliwościami, nad uczeniem się, motywacją oraz emocjami. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na zestaw pytań. Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie dowiedzieli się jak najwięcej o samych sobie.

​​

Bookmark the permalink.

Comments are closed.