Prawa i obowiązki ucznia.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Prawa i obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 

 

§ 89. Prawa i obowiązki uczniów.

Katalog praw ucznia na podstawie Konwencji Praw Dziecka:

  1. Każdy uczeń ma prawo do informacji. Prawo do informacji w relacji uczeń – Szkoła oznacza:

1) prawo dostępu do wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia;

2) prawo do wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi Szkoły, warunkujących korzystanie z praw np. do znajomości Statutu, dostępu do szkolnych dokumentów dotyczących     organizacji  kształcenia,  wychowania  i  opieki  w  bibliotece  szkolnej   i sekretariacie szkoły;

3)  prawo  dostępu do wiedzy o procedurach dochodzenia swoich praw;

4)  prawo do znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych;

5)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

6)  prawo do otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych,

7) prawo do informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładu lekcji.

  1. Każdy dziecko ma prawo do nauki. Prawo do nauki w relacji uczeń – Szkoła oznacza:

1) prawo do bezpłatnej nauki w placówce publicznej;

2) prawo       dostępu    do     bezpłatnych    podręczników,    materiałów     edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

3) prawo do dostępu do rozkładu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej i bhp i p/poż.;

4) prawo do bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach wskazanych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej;

  1. Każdy uczeń ma prawo do wolności/ swobody wypowiedzi,  w tym:

1) prawo do wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;

2) prawo do wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu.;

3) prawo do wyrażania  opinii,  przedstawiania  stanowiska  we  własnej  sprawie  np.. w sytuacji konfliktu;

  1. Każdy uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, w tym:

1) prawo do posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, że nie naraża praw i godności innych osób;

2)  prawo do uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych;

3)  prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii   i światopoglądu.

  1. Każdy uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania i karania:

1) prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku;

2)  prawo do poszanowania godności;

  1. Każdy uczeń ma prawo do znajomości swoich praw proceduralnych.

§  90. Każdy uczeń Szkoły ma prawo do:

1)  opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzysekcyjnych;

2)  maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3)  indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4)  pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5)  zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z wewnątrzszkolnego zasadami oceniania;

6) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

7)   reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;

8) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

9) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

10)  korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;

11)  korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

12)    wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową, „dnia kolorowego”;

13)  zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

14)  swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

15)  wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

16)  do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

17)  być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

 

§ 91.  Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:

1)  przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i Kodeksie Postępowania Ucznia Szkoły Podstawowej nr 1;

2)     godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3)      systematycznego        przygotowywania      się      do      zajęć      szkolnych,      uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4)  bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, wychowawcy, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;

5)    przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym :

a)  okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c)    przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

6)    troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

7)  przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;

8)    punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

9)    usprawiedliwiania nieobecności według określonych zasad;

10)     uczęszczania   na   zajęcia   lekcyjne   w        określonym   stroju:   górna   część   ubioru   jest w stonowanym kolorze, bez neonowych, rażących dużych napisów;

a)na zajęciach wychowania fizycznego uczeń ćwiczy w białej koszulce z krótkim rękawem, krótkich spodenkach sportowych lub w uzasadnionych przypadkach długich spodniach       i sportowym obuwiu,

b)  strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych,

11)   uczniów obowiązuje posiadanie prostej fryzury i naturalnego koloru włosów. Uczniowie nie malują oczu, ust, ani paznokci; nie noszą biżuterii, w tym ozdób na uszach;

12) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany  jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

13)  dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

14)  stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

15)  dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

16)  pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

17)  przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru;

18)  w  ostatnim  tygodniu  nauki  uczeń  ma   obowiązek   rozliczyć   się   ze   szkołą (biblioteka, świetlica, stołówka). Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa;

19)     uczeń         ma      obowiązek     na      wniosek     pedagoga      uczestniczyć      w      zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

 

§ 92. Uczeń nie powinien:

1)  przebywać w  szkole  pod wpływem  alkoholu,  narkotyków  i innych środków   o podobnym działaniu;

2)  wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

3)  wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

4)    wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;

5)  spożywać posiłków i napojów (oprócz wody) w czasie zajęć dydaktycznych;

6)  rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

7)  używać na terenie szkoły (podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i w czasie przerw międzylekcyjnych) telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje do rodziców przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;

8)  zapraszać  obcych osób do Szkoły.

 

§ 93. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne  zgromadzone  w Szkole:

1)  w przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy;

2)  uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

 

§ 94. Wszyscy uczniowie Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

 

§  95. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych :

1)  usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową;

2)  uczeń  nie  ma  prawa  samowolnie  opuszczać  zajęć  dydaktycznych   w  czasie  trwania  oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły;

3)  zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę innego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy;

4)  nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na  podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności;

5)  uczeń zobowiązany  jest  przedłożyć  wychowawcy  usprawiedliwienie  swojej  nieobecności  w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni opuszczonych zajęć edukacyjnych;

6)  usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane;

7)  każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności;

8)  wychowawca    ma    prawo    odmówić    usprawiedliwienia     nieobecności    ucznia,     jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust. 1;

9)  na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców);

10)   wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko   i wyłącznie   w obecności rodzica;

11)   wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły;

12)   każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wpisywane jest do księgi wyjść;

13) obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca);

14)   wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia;

15)   w   przypadku   opuszczenia   przez    ucznia    25%   zajęć   edukacyjnych    danego    przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru;

16)   jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału;

17)   Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku szkolnego.

  § 96. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku nie zrealizowania obowiązku szkolnego (wagary, częsta absencja):

1)  wychowawca powiadamia rodziców o podejrzeniu wagarów i odnotowuje każdorazowo też fakt w dzienniku lekcyjnym;

2)  w przypadku stwierdzenia wagarów przeprowadza rozmowę ostrzegawczą  z uczniem;

3)  w przypadku powtarzającej się absencji ucznia powiadamia pedagoga szkoły;

4)  pedagog w porozumieniu z Dyrektorem pisemnie wzywa rodziców ucznia do Szkoły;

5)  Dyrektor Szkoły rozmawia z rodzicami (w razie potrzeby w obecności pedagoga i wychowawcy klasy). Przedstawia możliwe konsekwencje wynikające z nie zrealizowania obowiązku szkolnego (wagarów) określonych w Statucie Szkoły. Zobowiązuje rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem;

6)  w wypadku uchylenia się rodzica od regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne Dyrektor Szkoły wysyła upomnienie dotyczące wypełniania obowiązku szkolnego określonego postanowieniami art. 15 ust. 2 z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty;

źródło: Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Comments are closed.