PODSTAWY PRAWNE 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44 zs ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty.Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Szczegółowe kwestie określono w poniższych aktach prawnych. 


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

(Dz.U. z 2017 r. poz. 356)


zrodło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.