• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

PODSTAWY PRAWNE 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44 zs ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty.Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Szczegółowe kwestie określono w poniższych aktach prawnych. 


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

(Dz.U. z 2017 r. poz. 356)


zrodło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.