OK w naszej szkole

Zakończyliśmy realizację programu CRS1 – Całościowy Rozwój Szkół Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Założeniem dwuletniego programu realizowanego w szkole było sukcesywne wprowadzanie do codziennych praktyk elementów “Oceniania Kształtującego – OK”.  Zrealizowanie 6 modułów kursu oraz zadań ujętych w programie pozwoliło nam na wdrożenie najważniejszych elementów OK:  

  1. cele i kryteria sukcesu na lekcji 
  2. podsumowanie lekcji 
  3. kryteria do różnych form prac uczniowskich 
  4. informacja zwrotna 

Ocenianie kształtujące podnosi znacząco efektywność nauczania, zwiększa szanse uczniów na dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych, wspiera kompetencje w zakresie uczenia się. Nauczyciel wciąż obserwuje, planuje, dokonuje niezbędnych analiz, interpretuje uzyskane informacje zwrotne od uczniów, sam przekazuje swoje spostrzeżenia, uczy samooceny i oceny koleżeńskiej. OK stwarza uczniowi możliwość samorozwoju poprzez konsekwentne ujawnianie mocnych stron oraz uzyskiwanie informacji o możliwościach dalszego rozwoju i poprawy wyników w nauce. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.