Ogłoszenia dla rodzica.

 

 

W związku z zamknięciem szkoły prosimy Rodziców o załatwianie spraw drogą elektroniczną – e-mail sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl

Dotyczy to również składania wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I. Dokumenty z podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy zeskanować i przesłać elektronicznie.

  • Komunikat dla Rodziców uczniów dojeżdżających do Szkoły Rodzice, którzy złożyli wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej we wrześniu na rok szkolny 2019/2020, nie składają ponownie wniosku. Uczniowie w kolejnych miesiącach przedkładają w sekretariacie szkoły tylko oryginał biletu do 10 dnia każdego miesiąca.
  • Uwaga – zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji szkolnej.
  • Od 16.09.2019 nasza szkoła bierze udział w „Programie dla szkół ”  którym objęci są uczniowie klas I-V .W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 uczniowie będą otrzymywali w ramach programu owoce, warzywa, soki, mleko i produkty mleczne przez 12 wybranych tygodni.  
  • Alternatywne formy wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

  • Szanowni Państwo umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW.) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. 
  • Ubezpieczenie dzieci w szkole.

Comments are closed.