• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Ogłoszenia dla rodzica.

Praca z Office 365 instrukcje i porady 

KOMUNIKAT DLA RODZIÓW I UCZNIÓW

W związku z zamknięciem szkoły prosimy Rodziców o załatwianie spraw drogą elektroniczną – e-mail sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl

Dotyczy to również składania wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I. Dokumenty z podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy zeskanować i przesłać elektronicznie.

 • Komunikat dla Rodziców uczniów dojeżdżających do Szkoły Rodzice, którzy złożyli wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej we wrześniu na rok szkolny 2019/2020, nie składają ponownie wniosku. Uczniowie w kolejnych miesiącach przedkładają w sekretariacie szkoły tylko oryginał biletu do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Uwaga – zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji szkolnej.
 • Od 16.09.2019 nasza szkoła bierze udział w „Programie dla szkół ”  którym objęci są uczniowie klas I-V .W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 uczniowie będą otrzymywali w ramach programu owoce, warzywa, soki, mleko i produkty mleczne przez 12 wybranych tygodni.  
 • Alternatywne formy wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

 • Szanowni Państwo umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW.) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. 
 • Ubezpieczenie dzieci w szkole.

Comments are closed.