OCENIANIE NA EGZAMINIE

1.Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.                                                                        2. Egzaminatorzy stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań.
3. Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi
elektronicznych (czytników kart odpowiedzi).
4. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.
a. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które
uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na
przykład jeśli uczeń za rozwiązanie zadań z matematyki zdobył 39 punktów spośród 50
możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%.
b. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby
całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany
uczeń. Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki wynosi 82, dowie
się, że 82% wszystkich uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty
z matematyki, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18%
uczniów uzyskało wynik wyższy.
5. Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna
Komisja Egzaminacyjna.
6. Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być
podważony na drodze sądowej.
7. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik:
a. egzaminu z języka polskiego
b. egzaminu z matematyki
c. egzaminu z języka obcego nowożytnego
d. (od 2022 r.) egzaminu z przedmiotu do wyboru.

źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.