• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

List ministra Dariusza Piontkowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Teczka ze złotym polskim orłem i tekst "List ministra Dariusza Piontkowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej"

List Ministra Edukacji Narodowej

– Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich tych, którzy uczestniczą w tak ważnym procesie nauczania i wychowania młodych ludzi – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, a także pracowników oświaty. Z tej okazji chciałbym wyrazić mój największy szacunek i wdzięczność za wytrwałość, entuzjazm oraz profesjonalizm, z jakimi realizują Państwo swoje powołanie zawodowe – napisał minister edukacji w liście skierowanym do dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych.

Minister Dariusz Piontkowski zwrócił uwagę na wychowawczy aspekt pracy nauczyciela. Podkreślił, że nauczyciele w okresie czasowego zawieszenia zajęć nie tylko sprostali konieczności pracy na odległość, ale wspierali również swoich uczniów i ich rodziców.

– Państwa postawa – pełna rozwagi, spokoju, a także poczucia obowiązku – pomogła wielu młodym ludziom odnaleźć się w zupełnie nowych, niecodziennych okolicznościach – podkreślił.

Minister edukacji podziękował również nauczycielom za przestrzeganie podwyższonych standardów sanitarnych oraz pełne rozsądku podejście do kwestii bezpieczeństwa w sytuacji powrotu do stacjonarnego nauczania.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister przekazał nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom oświaty życzenia oraz wyrazy wdzięczności i uznania.
 

– Życzę Państwu wielu sukcesów, spełnienia zawodowego, a także nieustającej inspiracji – tak potrzebnej w pracy z młodymi ludźmi – wskazał. – Mam nadzieję, że osiągnięcia uczniów będą przynosiły Państwu radość i dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku – dodał minister edukacji.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, tradycyjnie, zwany jest Dniem Nauczyciela. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich pracowników oświaty. Wprowadzono je ustawą – Karta Nauczyciela z 1982 r.

Artykuł 74 ustawy – Karta Nauczyciela mówi „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.

Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy kró1a Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie.

Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

Obecnie 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud oraz poświęcenie.

Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć lekcyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Uczniowie nie mają tego dnia lekcji, ale nie jest to dla nich dzień wolny od obecności w szkole. Szkoła w tym dniu jest zobowiązana prowadzić zajęcia opiekuńcze (w godzinach ustalonych w szkole) lub zajęcia innego rodzaju, na przykład związane z odbywającymi się z tej okazji uroczystościami szkolnymi.

Materiały

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
List​_Ministra​_Edukacji​_Narodowej​_z​_okazji​_Dnia​_Edukacji​_Narodowej.docx 2.43MB
List Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
List​_Ministra​_Edukacji​_Narodowej​_z​_okazji​_Dnia​_Edukacji​_Narodowej.pdf 0.25MB

Źródło:https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-dariusza-piontkowskiego-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej

Bookmark the permalink.

Comments are closed.