List od Dyrektora Szkoły do rodziców 24.03.2020r.

24.03.2020r.

Szanowni Rodzice!        

            W   związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju Szkoła pozostaje zamknięta do Wielkanocy.

Od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. nauka będzie prowadzona na odległość. To dla nas Wszystkich zupełnie nowa sytuacja, do której w błyskawicznie musieliśmy się przygotować – my nauczyciele, nasi uczniowie a przede wszystkim Rodzice w tak szerokim zakresie. Wiem, że nie jest to łatwe, bo nauczania rzeczywistego nie można bezpośrednio przełożyć na nauczanie zdalne. Nie możemy wykonywać tych samych czynności, co przy nauczaniu w klasie. Zmienia się cały proces, w którym między innymi musimy uwzględnić wszelkie ograniczenia, zakres materiału nauczania, źródła i materiały niezbędne do realizacji podstawy programowej, sposobu realizacji zajęć i bardzo ważną rolę Rodzica.

Nauczanie na odległość różni się w zależności od przedmiotu, kontekstu  
i uczniów. Gdy będziemy popełniać błędy, to musimy pamiętać, że na nich też będziemy wspólnie się uczyć.

          W naszej Szkole nauka na odległość będzie prowadzona poprzez e-dziennik z użyciem poczty elektronicznej, dostępnych komunikatorów, z wykorzystaniem przede wszystkim platformy edukacyjnej Flipbook w klasach I – III
i Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej e-podręczniki.pl oraz gov.pl, cke.pl, programów TVP i Polskiego Radia. Będą wykorzystywane materiały rekomendowane przez MEN, o których bezpośrednią informację będą Państwo otrzymywać od nauczycieli. Platforma e-podręcznik, po zalogowaniu się przez nauczycieli umożliwi Państwu oprócz e-dziennika obserwację postępów ucznia w nauce (konto do platformy utworzy Dyrektor).

       Lekcje będą „prowadzone” zgodnie z tygodniowym planem zajęć dostosowanym do tygodniowej liczby godzin w klasach I – III 8,5 godzin zegarowych, klasy IV –  9, klasy V – 10,5, klasy VI – 10,5, VII – 11, VIII – 11. Określono liczbę godzin z przedmiotu np. język polski 1,5 godziny tygodniowo w klasie IV,  edukacja wczesnoszkolna 6 godzin tygodniowo.  Nauczyciel jest wtedy dostępny dla ucznia „prowadzi zajęcia”, zaplanuje czynności i formę przekazu treści. Pozyskuje też informacje zwrotne od ucznia i Rodzica. Ustali
z Rodzicem formę konsultacji i kontaktu z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Nauczyciel prześle określony tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas zgodny z ilością godzin. Odbiór informacji i materiałów lekcyjnych w dowolnym czasie przez ucznia lub rodzica danego dnia – raz dziennie, będzie potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. O sposobie
i czasie realizacji zadań decyduje uczeń po ustaleniach z nauczycielem. Uczniowie będą oceniani wg zasad oceniania kształtującego, a nauczyciele mogą wystawiać oceny, jeśli będzie taka potrzeba.

Dostęp do materiałów dydaktycznych będą mieli wszyscy uczniowie według indywidualnych możliwości, mogą być również dostarczane w formie papierowej w przypadku zgłoszenia nauczycielowi braku komputera.

Tygodniowy rozkład zajęć jest informacją dla ucznia i Rodzica o czasie przekazywania treści nauczania bądź prowadzenia zajęć online – jeżeli nauczyciel i uczniowie będą mieć takie możliwości. Uczniowie powinni wykonywać zadania samodzielnie. Pomoc Rodzica jest niezbędna w zakresie organizacyjnym (zwłaszcza w klasach I – III), w potwierdzeniu odbioru materiałów i w określeniu z nauczycielem formy kontaktu indywidualnie lub grupowo (maile, sms).

W przypadku kształcenia specjalnego nauczyciele specjaliści powiadomią Rodziców indywidualnie o prowadzeniu zajęć i formach wsparcia według potrzeb i możliwości uczniów i sugestii Rodziców.

W sprawach wychowawczych mogą Państwo liczyć na pomoc pedagogów szkolnych i psychologa. Są dostępni pod telefonem, informacja w zakładce „Nauczanie na odległość” www szkoły.   

          Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań, aby nauczanie na odległość przebiegało sprawnie, ale wiemy o ograniczeniach i że nie wszystko może nam się udać. Proszę tylko o cierpliwość i przekonanie, że w tej sytuacji najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Wszystko inne można osiągnąć z czasem. Proszę podejść do pewnych zadań z dystansem i określić własne priorytety w sytuacji, w jakiej teraz znajduje się Państwo. Dzieci na pewno do Szkoły wrócą i wspólnie będziemy realizować nowe zadania. Liczę na Państwa w kwestiach organizacyjnych.

Pozdrawiam i zapewniam, że jesteśmy w tym trudnym czasie razem z naszymi uczniami i z Państwem i bardzo Was potrzebujemy.

                                                                                              Z poważaniem

                                         Barbara Bartoszek

                                          Dyrektor Szkoły                                                            

Comments are closed.