Konkurs o tematyce zasad zdrowia i bezpieczeństwa ,,Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

CEL KONKURSU
Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zdrowego stylu życia zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia, prawidłowych postaw i zachowania w miejscach publicznych i zbiorowych. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.
OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
 2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:
  I kategoria – Żyj zdrowo i bezpiecznie
 • zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)
 • bezpieczeństwo w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.
  II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)
 1. Praca płaska, techniką dowolną : rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).
 2. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
 3. Prace mogą być wykonane indywidualnie
 4. Każda osoba może zgłosić na prace w obu kategoriach.
 5. Termin składania prac konkursowych ( sala 34) upływa z dniem 10 marca 2019
 6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.
 7. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
 9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 10. Prace przechodzą na własność organizatorów.

OCENA PRAC I PRZYNZAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 1. Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek.
 2. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
 3. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody przewidziane dla miejsc I – III.
 4. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej http://www.tpd.legnica.pl/

Comments are closed.