• Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
  Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Konkurs grantowy Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie
dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

*_Dofinansowanie będzie można otrzymać na:_*

* sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz
niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym
niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
* ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
* usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym
zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w
oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do
Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że
dziecko:

* jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami,
dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował
niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki
rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji
konkursowej;
* nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku
oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w
roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego
laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji
pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do oświadczenia należy dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy będzie własnością Gminy
Polkowice i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom
prawnym) lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. *umowy użyczenia*
na czas nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny)
lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć
odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie
będzie objęte warunkami gwarancji.

W okresie użyczenia, rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni
uczniowie szkół średnich zobowiązani będą do okazywania zakupionego
sprzętu komputerowego i sprawdzenia jego stanu technicznego
upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Polkowice.

Termin składania oświadczeń upływa *22 października 2021 r.* Wszelkie
dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice w
godzinach pracy Urzędu.

Informacji o Programie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu
Gminy Polkowice ul. Górna 2, pok. 206, bądź pod numerem telefonu 768474145.

W związku z powyższym przesyłam w załączeniu:

1. Oświadczenie rodzica.

2. Oświadczenie pełnoletniego ucznia.

3. Regulamin Konkursu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.