• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Komunikat dla Rodziców Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje, o zakresie opieki zdrowotnej na rok szkolny 2020/2021

Polkowice, dnia 02.09.2020r.                  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad
uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078).

 1. Zgodnie z zapisami ustawy opieka zdrowotna w szkole obejmuje opiekę profilaktyczną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczna.
 2. Opiekę zdrowotną w szkole sprawują pielęgniarka szkolna i lekarz dentysta z higienistką stomatologiczną.
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane w sytuacji braku sprzeciwu rodziców.
 4. Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych zawsze wymaga zgody rodziców.

Godziny pracy pielęgniarki:

Poniedziałek – piątek  godz. 730 – 1505

Godziny pracy lekarza stomatologa:

środa godz. 1030 – 1330miesiąc IX

Bookmark the permalink.

Comments are closed.