• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Informacja o realizacji projektu unijnego

Od września 2011 roku w naszej szkole realizowany jest projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice”.

Niemal stu uczniów uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia oraz wyrównujących szanse edukacyjne.

Są to :

– zajęcia Biofeedback ,
– zajęcia metodą Warnkego,
– zajęcia na basenie,
– gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy,
– zajęcia z uczniem uzdolnionym matematycznie,
-zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze „Mali odkrywcy” ,
– zajęcia tkackie rozwijające zdolności plastyczne oraz sprawność małej motoryki,
– zespół instrumentalny
– monotypia
– piłka ręczna

W ramach projektu Gmina Polkowice ze środków unijnych doposażyła naszą placówkę w nowy sprzęt
i pomoce dydaktyczne.

Comments are closed.