HARMONOGRAM – KALENDARZ EGZAMINACYJNY 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Poniżej wskazano miesiące, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty w różnych typach szkół.

W terminie głównym
1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym
1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

W każdym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty przebiega według stałego kalendarza określonego w aktach prawnych . Kluczowe wydarzenia kalendarza egzaminacyjnego przedstawiono poniżej.

WAŻNE TERMINY!

Do 30 września 2018 r.

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:
• języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,
• zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października 2018 r.

Rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 20 listopada 2018 r.

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem) 2019 r.

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września.
Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia).

Do ok. 30 marca (nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem) 2019 r.

Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Druga połowa kwietnia 2019 r.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.
Dwa dni robocze od dnia egzaminu z danego przedmiotu
Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące naruszenia w trakcie egzaminu przepisów związanych z przeprowadzaniem egzamin  ósmoklasisty.

Pierwsza połowa czerwca 2019 r.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

Dzień zakończenia roku szkolnego

Uczeń otrzymuje – wraz ze świadectwem – zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

zrodło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.