• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Granatowa grafika z tekstem: "Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r."

Język polski 

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych. 
 • Czas trwania: 120 minut
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych), 
  część 2: wypracowanie – 20 pkt. 
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. 
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu. 

Matematyka 

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii). 
 • Czas trwania: 100 minut
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte. 
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6). 

Język obcy nowożytny 

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. 
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2. 
 • Czas trwania: 90 minut
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte. 
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych. 

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej w załączniku nr 1. 

 • załącznik nr 1 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.,

źródło:/https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Bookmark the permalink.

Comments are closed.