DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU

1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni,
niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby,
o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, 13 przystępują do egzaminu
ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań
egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

2. Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów określonych w poniżej.

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • uczniowie:
 • słabosłyszący i niesłyszący;
 • słabowidzący i niewidomi;
 • z niepełnosprawnością ruchową;
 • z afazją;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym.
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
  • uczniowie:
 • z czasową niesprawnością rąk;
 • z przewlekłymi chorobami;
 • chorzy lub niesprawni czasowo.
opinia rady pedagogicznej
  • uczniowie:
 • którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych.
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
  • uczniowie:
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • uczniowie z chorobami przewlekłymi.


Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. 
Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.


źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.