Harmonogram Klasy IV-VI

Konkursy 1

TERMINARZ ZAPLANOWANYCH KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2014-2015 Kl. IV -VI

 


 

Wyniki SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Gra planszowa zawierająca treści związane z historią szkoły

            Dnia 16 marca 2015r. został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny pod hasłem Gra planszowa zawierająca treści związane z historią szkoły. Adresatami konkursu byli uczniowie klas I – VI uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:  klasy I – II, klasy III – IV, klasy V – VI. Celem konkursu było zachęcanie uczniów do poznawania oraz propagowania historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach, pobudzanie aktywności artystycznej uczniów, rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni, poczucia estetyki, odkrywanie talentów i tworzenie możliwości ich prezentacji. Prace oceniało powołane przez organizatora konkursu jury w następującym składzie: Barbara Siemieńska-Pleszka – nauczyciel plastyki, Elżbieta Zazirska – nauczyciel świetlicy, Joanna Woźniewicz – nauczyciel świetlicy, Izabela Pikulicka – przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach, Marika Wujek – uczennica klasy V.

Laureatami konkursu zostali:

I kategoria – klasy I – II

– Szymon Prokopowicz, kl. I d – miejsce I

– Filip Kanikuła, kl. I b- miejsce II

– Natasza Sikora, kl. II b miejsce III

II kategoria – klasy III – IV

– Mateusz Hajder, kl. III d – miejsce I

– Szymon Jachimek, kl. III c – miejsce II

– Natalka Sowa, kl. III d – miejsce III

III kategoria – klasy V – VI

– Aleksandra Sobczyk, kl. VI a – miejsce I

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 24 kwietnia 2015r., podczas uroczystego apelu z okazji Święta szkoły. Celem zaprezentowania prac szerszemu gronu widzów, prace laureatów zostaną wystawione na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 1, w Polkowicach.

Gratulujemy laureatom konkursu i życzymy kolejnych sukcesów J

 

 

 

 

 

 

 


 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Jan Wyżykowski patronem mojej szkoły

 

 

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego
w Polkowicach.

Cele konkursu

-tworzenie wizerunku patrona szkoły;

– promocja patrona;

– poszerzenie wiedzy historycznej o patronie szkoły;

– zachęcenie dzieci i młodzież do aktywnego udziału w konkursie;

– twórcza organizacja czasu wolnego;

-kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VI uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

2. Prace konkursowe należy realizować indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Uczestnicy

1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w wyznaczonym terminiezłoży wykonaną pracę,

2. Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy wiekowe:

grupa I – klasy 1-2;

grupa II – klasy 3-4;

grupa III – klasy 5-6.

Prace konkursowe

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu koszulki z wizerunkiem patrona szkoły z wykorzystaniem różnych środków plastycznych(np. rysunek, prace malarskie, collage, grafika).

2. Format pracy: nie większy niżA3.

3. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana, tzn.: imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 10.04.2015 r. w sali nr 13 u nauczycieli: Urszula Kulon, Aneta Kurowska, Katarzyna Adamczewska-Popów.

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

Zasady przyznawania nagród

Prace zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów:

– zgodność z tematem;

 indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi;

 oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

 

1. Spośród prac biorących udział w konkursie, z każdej z grup wiekowych wybrane zostaną po 3 zwycięskie osoby.

2. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 (www.sp1.polkowice.pl) do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

3. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

4. Rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystego apelu z okazji Święta Patrona Szkoły, dnia 24 kwietnia 2015r.

Postanowienia końcowe:

1. Autorzy prac konkursowych zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac.

2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 (www.sp1.polkowice.pl) oraz u wychowawców klas.

 

 

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu:

Urszula Kulon

Aneta Kurowska

Katarzyna Adamczewska – Popów

 

Comments are closed.