Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1.polkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014.10.06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.07.03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
  • Brak mapy strony
  • Brak tekstów alternatywnych dla obrazków

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Matyjak, adres poczty elektronicznej m.matyjak@sp1.polkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 767465782. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego
w Polkowicach

ul. Kmicica 23

59-100 Polkowice

tel./fax 767463500

e-mail: sekretariat@sp1.polkowice.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach otrzymają niezbędną pomoc. Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi za pomocą domofonu umieszczonego po lewej stronie  w wejściu głównym. Wyżej wymieniony pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź zawoła pracownika z powyższych kondygnacji. W budynku nie ma windy.

Informujemy, że w budynku sportowym znajdują się pomieszczenia tj. toaleta i prysznic przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, natomiast w budynku dydaktycznym nie ma wyżej wymienionych pomieszczeń.

Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

tel./fax 767463500

e-mail: sekretariat@sp1.polkowice.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze szkołą.

INFORMACJA DODATKOWA

  1. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy
  2. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  3. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  4. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Comments are closed.