Deklaracja dostepności.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1m. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstów alternatywnych dla obrazków

Wyłączenia

 • Artykuły sprzed 23.09.2018 r.
 • Dokumenty przesłane z innych podmiotów w formie scanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Matyjak.
 • E-mail: m.matyjak@sp1.polkowice.pl
 • Telefon: (76) 7465782

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Adres: Telefon (0-76) 746 35 00
  Faks (0-76) 746 35 00
  ul. Kmicica 23
  59-101 Polkowice
  sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl
 • E-mail: sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl
 • Telefon: (0-76) 746 35 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach otrzymają niezbędną pomoc. Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi za pomocą domofonu umieszczonego po lewej stronie  w wejściu głównym. Wyżej wymieniony pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź zawoła pracownika z powyższych kondygnacji. W budynku nie ma windy.

Informujemy, że w budynku sportowym znajdują się pomieszczenia tj. toaleta i prysznic przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, natomiast w budynku dydaktycznym nie ma wyżej wymienionych pomieszczeń.

Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

tel./fax 767463500

e-mail: sekretariat@sp1.polkowice.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze szkołą.

Comments are closed.