• KOMUNIKAT 6/2021


  W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

  1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
  2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Deklaracja dostepności.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1m. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1m. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • Brak mapy strony
 • Brak tekstów alternatywnych dla obrazków
 • Nie wszystkie skróty klawiaturowe działają

Wyłączenia

 • Artykuły sprzed 23.09.2018 r.
 • Dokumenty przesłane z innych podmiotów w formie scanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Matyjak.
 • E-mail: m.matyjak@sp1.polkowice.pl
 • Telefon: (76) 7465782

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Adres: Telefon (0-76) 746 35 00
  Faks (0-76) 746 35 00
  ul. Kmicica 23
  59-101 Polkowice
  sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl
 • E-mail: sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl
 • Telefon: (0-76) 746 35 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach otrzymają niezbędną pomoc. Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi za pomocą domofonu umieszczonego po lewej stronie  w wejściu głównym. Wyżej wymieniony pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź zawoła pracownika z powyższych kondygnacji. W budynku nie ma windy.

Informujemy, że w budynku sportowym znajdują się pomieszczenia tj. toaleta i prysznic przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, natomiast w budynku dydaktycznym nie ma wyżej wymienionych pomieszczeń.

Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

tel./fax 767463500

e-mail: sekretariat@sp1.polkowice.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze szkołą.

Comments are closed.