6 latek w szkole

LIST BURMISTRZA MIASTA DO RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH.

LIST BURMISTRZA MIASTA DO RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego informuje, że na stronie internetowej szkoły  oraz w sekretariacie są do pobrania dokumenty:

 

POBIERZ

Zgłoszenie dziecka do I klasy – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

POBIERZ

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Zgłoszenia i wnioski należy składać od 14 marca do 14 kwietnia 2016r.w sekretariacie szkoły w godzinach od 7 30 do 15 30 (poniedziałek- czwartek) od 7 00 do 15 00 (piątek).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dotyczącym rekrutacji uczniów.

ZOBACZ:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2016/17 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

ZOBACZ

 Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

DNI OT

ZOBACZ

FOLDER PROMUJĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1  IM.  JANA WYŻYKOWSKIEGO  W POLKOWICACH

Pragniemy sprostać państwa  potrzebom i oczekiwaniom dzieci, zapraszamy do naszej placówki oferując:

 • pełne poczucie bezpieczeństwa
 • rozwijanie zdolności i umiejętności
 • wysoki poziom zajęć dydaktycznych
 • różnorodne formy pracy z dziećmi
 • szeroki zakres działań pozalekcyjnych
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • bezpieczeństwo uczniów

Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

Zajęcia dodatkowe
Szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, która wspiera młodzież w jej rozwoju oraz umacnia w niej poczucie własnej wartości. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

Nauczyciele  (klas I–III)

 • tworzą uczniom przyjazną atmosferę
 • sprzyjają ich wszechstronnemu rozwojowi
 • zapewniają poczucie bezpieczeństwa
 • uczą pozytywnego myślenia i twórczego działania
 • stosują różnorodne aktywne metody i formy pracy
 • pracują indywidualnie z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce
 • organizują różnorodne konkursy szkolne i międzyszkolne

Szkoła zapewnia:

 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
 • poszanowanie praw ucznia
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
 • możliwość poznawania regionu i kraju

Absolwent naszej szkoły:

 • jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym
 • doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu
 • jest aktywny – lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach
 • jest rozważny – zna zagrożenia występujące w jego środowisku
 • jest ciekawy świata – chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł
 • jest prawy – rozróżnia złe i dobre uczynki
 • jest otwarty – wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła
 • jest krytyczny – potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje
 • jest odpowiedzialny – stara się przewidywać skutki swoich działań

 

Comments are closed.