REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  NA PROJEKT KOSZULKI   LUB  TORBY EKOLOGICZNEJ

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, zwana dalej Organizatorem.
  2. Konkurs skierowany jest do  uczniów  szkół podstawowych kl. I – VIII z terenu gminy Polkowice.
  3. Cele konkursu:

a) popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i grafiki komputerowej,

  b) rozwijanie kreatywności, wyobraźni i obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych     zjawisk na język sztuki,  

c) zachęcenie do konfrontacji artystycznej dzieci i młodzieży w tematyce określonej motywem przewodnim konkursu,

d) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczestników.

II.              ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach na:

a) torbę bawełnianą.

b) koszulkę.

  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu torby lub koszulki promującej ekologię, w szczególności ochronę środowiska i klimatu.

   3. Prace konkursowe powinny zostać zaprojektowane w pracy  malarskiej lub  rysunkowej, wykonanej w formacie A3 lub A4 oraz z zakresu techniki cyfrowej.

Dopuszczalne techniki to :

a)  malarstwo- farba plakatowa , akrylowa, akwarelowa,

b)  rysunek- ołówek, kredka, pastele tłuste, flamastry, mile widziane hasło promujące ochronę środowiska,

c) technika cyfrowa – prace w formacie jpg, png, pdf.

Dopuszczalne jest mieszanie wymienionych technik (z wyłączeniem techniki collagu,        do udziału w konkursie nie będą dopuszczane prace wykonane innymi technikami).

4. Projekty muszą być pracami autorskimi, nie mogą być wcześniej publikowane i nie brać udziału w innych konkursach.

5. Jeden uczestnik/uczestniczka może przygotować jedną propozycję projektu w każdej               z kategorii.

6. Prace powinny  być opatrzone metryczką: imię i nazwisko/imiona i nazwiska, wiek dziecka, klasa, szkoła,  imię i nazwisko opiekuna artystycznego z wydrukowanym i wypełnionym załącznikiem  nr 1.

7.  Projekty należy składać  należy  składać w holu  szkoły w wyznaczonym do tego celu miejscu lub przesłać na adres SP1 (ul. Kmicica 23, 59 – 100 Polkowice).

8. Ocenie podlegać będą wszystkie prace oddane do dnia 18.10. 2021r.

9. Prace konkursowe oceni i wyłoni laureatów komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

10. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

11. Koordynatorem konkursu w szkole jest nauczyciel plastyki – Alina Bobeła.                         12. Kryteria oceny:                                                                                                                          a) projekt  powinien nawiązywać do tematyki konkursu i się jednoznacznie się z nią kojarzyć,

b) oryginalność i sposób interpretacji,

c) dobór środków wyrazu plastycznego,

d) walory estetyczne,

e) powinien promować postawy ekologiczne w środowisku lokalnym.

13. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi                                                                               uczestnik.                                                                                                                                            14. Uczestnictwo w konkursie i złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z:

  1. wyrażeniem zgody na stałe wykorzystywanie projektu koszulki lub torby ekologicznej w celu promocji działań ekologicznych w środowisku lokalnym,
  2. wyrażeniem dobrowolnej zgody na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy    plastycznej na stronie internetowej Organizatora.

15. Prawa autorskie wykonawców dostarczonych prac przechodzą na Organizatora konkursu.

Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, wykorzystywania i przetwarzania w/w prac.

16. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceni prace konkursowe i wyłoni                                                                                                        laureatów.

III.              NAGRODY

  1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej    Organizatora, nie później niż do dnia 21.10.2021 r.
  2. Wręczenie nagród nastąpi 22.10.2021 r. na pikniku „Wspólnie dla klimatu”.
  3. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora nagrodzi autorów najciekawszych prac dyplomami                                      i                                                                                                    nagrodami rzeczowymi.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA  WGMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA PROJEKT KOSZULKI I TORBY EKOLOGICZNEJ

                                                                                                                                                      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………..

z klasy ………… Szkoły Podstawowej ……………………………………………………………………..

w Gminnym Konkursie Plastycznym  na projekt koszulki lub torby ekologicznej organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

…………………………………………………..

                                                                                         Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach przy ul. Kmicica 23. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie (nr telefonu +48 512084372). Dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane w związku  z udziałem w Gminnym Konkursie Plastycznym na projekt koszulki lub torby ekologicznej. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości przekazania stypendium na konto bankowe. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

……………………………………………………

                                                                                       Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Bookmark the permalink.

Comments are closed.