• Slider

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „ZNAM ZASADY ORTOGRAFICZNE” DLA UCZNIÓWKLAS IV-VI

 1. Opis konkursu:
  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach.
 2. Cele konkursu:
 • rozbudzenie zainteresowań pięknem języka ojczystego,
 • kształcenie wśród uczniów umiejętności ortograficznych,
 • zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji.
 • stosowanie zasad ortograficznych w pracach pisemnych,
 • wdrażanie do samokontroli i samooceny,
 • zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w nauce ortografii.
 1. Przebieg konkursu:
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach.
  Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint, która zawierać będzie nie więcej niż 25 slajdów na temat zasad ortograficznych.
 2. Czas trwania konkursu:
  Nadsyłanie prac: od 15 lutego do 26 marca 2021 r.
  Oficjalne ogłoszenie wyników na stronie szkoły: 31 marca 2021 r.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  Złożenie pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 26 marca 2021 r. Prace należy przesłać na adres: a.sobczyk-stryjek@sp1.polkowice.pl.
 4. Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:
 • zostać wykonana w programie Microsoft PowerPoint,
 • składać się z nie więcej niż 25 slajdów,
 • zawierać treści zgodne z tematem,
 • zostać wykonana przez jednego lub dwoje uczniów,
 • zawierać informacje o autorach (imię, nazwisko, klasa).
  Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane prezentacje biorąc pod uwagę:
 • wartość merytoryczną,
 • sposób zaprezentowania tematu,
 • stronę artystyczną,
 • jakość techniczną.
  Decyzja Jury jest ostateczna.
  Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2021 roku na stronie internetowej szkoły.
  Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
  Organizator: Anna Sobczyk-Stryjek

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO „KILKA SŁÓW O WARTOŚCIACH…”

 1. Cele konkursu:
 • rozbudzanie wrażliwości poetyckiej uczniów,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,
 • poszukiwanie nowych talentów,
 • wprowadzenie uczniów w świat wartości,
 • poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich,
 • zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnej twórczości,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
 • rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów.
 1. Tematyka konkursu:
  Wiersz powinien dotyczyć wartości, szczególnie tych, które znalazły się w uczniowskich wartościach szkoły (np. przyjaźń, szacunek, uczciwość, mądrość, odpowiedzialność, miłość). 3. Adresaci konkursu:
  Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach.
  Odbywa się w dwóch kategoriach:
 2. Uczniowie klas IV – V.
 3. Uczniowie klas VI – VII.
 4. Zasady uczestnictwa, kryteria oceniania:
  Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez przesłanie gotowej pracy na adres a.sobczyk-stryjek@sp1.polkowice.pl.
  Pracę należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.
  Zadaniem uczestników jest napisanie utworu poetyckiego zgodnego z hasłem przewodnim konkursu.
  Praca powinna być napisana w programie Microsoft Word czcionką Times New Roman – rozmiar 14.
  Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
  Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że autor oświadcza, iż wiersz jest jego samodzielną pracą.
  Termin nadsyłania prac upływa dnia 05.03.2021 r.
  Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 marca na stronie internetowej szkoły.
  Uczestnicy otrzymają cząstkowe oceny z języka polskiego za udział w konkursie. Nagrodzone wiersze zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkoły.
  Kryteria oceny:
 • nieszablonowość, oryginalność realizacji tematu, zastosowanie i jakość doboru środków stylistycznych, gatunek, forma poetycka, zgodność z hasłem przewodnim, struktura tekstu, poprawność językowa, wartości artystyczne, samodzielność.
 1. Czas trwania konkursu:
  01.02. 2021 – 05.03.2021.