• Zespół instrumentalny „Dziecięca Symfonia” w utworze „Mamma Mia” zespołu Abba.
  Wizyta klasy II c na Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach.
  Turniej logopedyczny „Nasze wspólne  logozabawy”.
  Uczniowie klasy VIII d naszej szkoły gościli w legnickim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
  Dzień Strażaka.
  Pozdrowienia od Trzecioklasistów.
  „Dzień Matematyki”.
  Sukces naszych uczniów w XIII edycji powiatowego  konkursu „Z nami bezpieczniej””
  previous arrow
  next arrow
  Slider
 • OKIEM SZKOLNEJ KAMERY I APARATU

 • Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  Play
  previous arrow
  next arrow
  previous arrownext arrow
  Slider
 • Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY

Prawa i obowiązki ucznia.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Prawa i obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 

 

§ 89. Prawa i obowiązki uczniów.

Katalog praw ucznia na podstawie Konwencji Praw Dziecka:

 1. Każdy uczeń ma prawo do informacji. Prawo do informacji w relacji uczeń – Szkoła oznacza:

1) prawo dostępu do wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia;

2) prawo do wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi Szkoły, warunkujących korzystanie z praw np. do znajomości Statutu, dostępu do szkolnych dokumentów dotyczących     organizacji  kształcenia,  wychowania  i  opieki  w  bibliotece  szkolnej   i sekretariacie szkoły;

3)  prawo  dostępu do wiedzy o procedurach dochodzenia swoich praw;

4)  prawo do znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych;

5)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

6)  prawo do otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych,

7) prawo do informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładu lekcji.

 1. Każdy dziecko ma prawo do nauki. Prawo do nauki w relacji uczeń – Szkoła oznacza:

1) prawo do bezpłatnej nauki w placówce publicznej;

2) prawo       dostępu    do     bezpłatnych    podręczników,    materiałów     edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

3) prawo do dostępu do rozkładu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej i bhp i p/poż.;

4) prawo do bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach wskazanych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 1. Każdy uczeń ma prawo do wolności/ swobody wypowiedzi,  w tym:

1) prawo do wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;

2) prawo do wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu.;

3) prawo do wyrażania  opinii,  przedstawiania  stanowiska  we  własnej  sprawie  np.. w sytuacji konfliktu;

 1. Każdy uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, w tym:

1) prawo do posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, że nie naraża praw i godności innych osób;

2)  prawo do uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych;

3)  prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii   i światopoglądu.

 1. Każdy uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania i karania:

1) prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku;

2)  prawo do poszanowania godności;

 1. Każdy uczeń ma prawo do znajomości swoich praw proceduralnych.

§  90. Każdy uczeń Szkoły ma prawo do:

1)  opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzysekcyjnych;

2)  maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3)  indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4)  pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5)  zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z wewnątrzszkolnego zasadami oceniania;

6) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

7)   reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;

8) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

9) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

10)  korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;

11)  korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

12)    wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową, „dnia kolorowego”;

13)  zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

14)  swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

15)  wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

16)  do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

17)  być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

 

§ 91.  Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:

1)  przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i Kodeksie Postępowania Ucznia Szkoły Podstawowej nr 1;

2)     godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3)      systematycznego        przygotowywania      się      do      zajęć      szkolnych,      uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4)  bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, wychowawcy, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;

5)    przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym :

a)  okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c)    przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

6)    troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

7)  przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;

8)    punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

9)    usprawiedliwiania nieobecności według określonych zasad;

10)     uczęszczania   na   zajęcia   lekcyjne   w        określonym   stroju:   górna   część   ubioru   jest w stonowanym kolorze, bez neonowych, rażących dużych napisów;

a)na zajęciach wychowania fizycznego uczeń ćwiczy w białej koszulce z krótkim rękawem, krótkich spodenkach sportowych lub w uzasadnionych przypadkach długich spodniach       i sportowym obuwiu,

b)  strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych,

11)   uczniów obowiązuje posiadanie prostej fryzury i naturalnego koloru włosów. Uczniowie nie malują oczu, ust, ani paznokci; nie noszą biżuterii, w tym ozdób na uszach;

12) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany  jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

13)  dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

14)  stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

15)  dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

16)  pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

17)  przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru;

18)  w  ostatnim  tygodniu  nauki  uczeń  ma   obowiązek   rozliczyć   się   ze   szkołą (biblioteka, świetlica, stołówka). Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa;

19)     uczeń         ma      obowiązek     na      wniosek     pedagoga      uczestniczyć      w      zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

 

§ 92. Uczeń nie powinien:

1)  przebywać w  szkole  pod wpływem  alkoholu,  narkotyków  i innych środków   o podobnym działaniu;

2)  wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

3)  wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

4)    wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;

5)  spożywać posiłków i napojów (oprócz wody) w czasie zajęć dydaktycznych;

6)  rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

7)  używać na terenie szkoły (podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i w czasie przerw międzylekcyjnych) telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje do rodziców przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;

8)  zapraszać  obcych osób do Szkoły.

 

§ 93. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne  zgromadzone  w Szkole:

1)  w przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy;

2)  uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

 

§ 94. Wszyscy uczniowie Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

 

§  95. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych :

1)  usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową;

2)  uczeń  nie  ma  prawa  samowolnie  opuszczać  zajęć  dydaktycznych   w  czasie  trwania  oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły;

3)  zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę innego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy;

4)  nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na  podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności;

5)  uczeń zobowiązany  jest  przedłożyć  wychowawcy  usprawiedliwienie  swojej  nieobecności  w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni opuszczonych zajęć edukacyjnych;

6)  usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane;

7)  każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności;

8)  wychowawca    ma    prawo    odmówić    usprawiedliwienia     nieobecności    ucznia,     jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust. 1;

9)  na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców);

10)   wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko   i wyłącznie   w obecności rodzica;

11)   wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły;

12)   każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wpisywane jest do księgi wyjść;

13) obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca);

14)   wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia;

15)   w   przypadku   opuszczenia   przez    ucznia    25%   zajęć   edukacyjnych    danego    przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru;

16)   jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału;

17)   Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku szkolnego.

  § 96. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku nie zrealizowania obowiązku szkolnego (wagary, częsta absencja):

1)  wychowawca powiadamia rodziców o podejrzeniu wagarów i odnotowuje każdorazowo też fakt w dzienniku lekcyjnym;

2)  w przypadku stwierdzenia wagarów przeprowadza rozmowę ostrzegawczą  z uczniem;

3)  w przypadku powtarzającej się absencji ucznia powiadamia pedagoga szkoły;

4)  pedagog w porozumieniu z Dyrektorem pisemnie wzywa rodziców ucznia do Szkoły;

5)  Dyrektor Szkoły rozmawia z rodzicami (w razie potrzeby w obecności pedagoga i wychowawcy klasy). Przedstawia możliwe konsekwencje wynikające z nie zrealizowania obowiązku szkolnego (wagarów) określonych w Statucie Szkoły. Zobowiązuje rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem;

6)  w wypadku uchylenia się rodzica od regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne Dyrektor Szkoły wysyła upomnienie dotyczące wypełniania obowiązku szkolnego określonego postanowieniami art. 15 ust. 2 z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty;

źródło: Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Comments are closed